top of page

אחריות משלוחים והחזרות

מדיניות
שירות והובלה

הובלה חינם ניתנת לעסקאות בסכום העולה על 400 ש"ח 

מעל לקומה שלישית, בבניין ללא מעלית זמינה ואו מעבר במדרגות צרות תחול תוספת תשלום למוביל בסך 35 ש"ח לקומה במעמד ההובלה.

הובלה חינם אינה כוללת עלות הובלה מיוחדת כגון מנוף, תוספת הובלה מעבר לקו הירוק, רכב ממוגן בהובלה מעבר לקו הירוק וכד'.
הובלה חינם אינה כוללת מוצרים המוגדרים כאיסוף עצמי בלבד.

איסוף עצמי אינו מזכה בהחזר דמי הובלה.

זמן האספקה הינו עד 5 ימי עסקים (פרט למוצרים שצוין עבורם זמן אספקה אחר).

מדיניות ביטולים החזרות והחלפות

לקוח רשאי לבטל עסקה ולהחזיר את המוצר שרכש באתר בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, בדבר ביטול עסקת מכר מרחוק (להלן: "החוק").

הלקוח רשאי לבטל עסקה על ידי הודעה בדבר ביטול העסקה לחברה, החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך המכיל את עיקר תנאי העסקה, לפי המאוחר מבניהם, והכל בהתאם להוראות החוק. אם הלקוח אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, זכותו לביטול  היא בתוך ארבעה חודשים. 

בביטול עסקה שלא עקב:

א. פגם או אי התאמה במוצר

ב. אי אספקה במועד שנקבע בעסקה

ג. כל הפרה אחרת של תנאי העסקה

תחזיר החברה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, אם שולם, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב. החברה רשאית לגבות דמי טיפול בסך 5% מערך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויות החברה בהתאם להוראות החוק. על הלקוח להחזיר את המוצר, על חשבונו, למקום העסק של החברה. עלות ההחזרה חלה על הלקוח ותשולם על ידו לחברה אם החזרת המוצר תתבצע על ידי שליח מטעם החברה.

בביטול עסקה עקב פגם, אי התאמה, אי אספקה במועד שנקבע בעסקה או בשל הפרה אחרת של תנאי העסקה- תחזיר החברה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הלקוח על ביטול, את החלק ממחיר העסקה ששולם, תבטל את יתרת החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהלקוח תשלום כלשהו. החברה תאסוף את המוצר במקום שבו נמסר ללקוח בתאום עם הלקוח.

הודעת ביטול עסקה יכולה להמסר על ידי הלקוח לחברה בכל אחת מהדרכים המפורטות להלן:

שירות הלקוחות – בהודעה בטלפון

בדואר אלקטרוני 

בהודעה בעל פה שניתן למסור במקום העסק

בדואר רשום לכתובת העסק

בהודעת הביטול יפרט הצרכן את שמו ומספר הזהות שלו.

אחריות
תיקונים ושירות

אחריות הספק תחול רק לאחר שמילא המזמין אחר כל התחייבויותיו ופרע את התשלום בגין המוצרים והשרותים שקיבל ובצמוד לחשבונית המס. ממולץ לבדוק את שלמות ותקינות המוצר בעת קבלתו ואת אביזרי הבטיחות אחת לשלשה חודשים: (כיסויי פלסטיק מנורות, עיניים, מכסה מנוע, מכסה ספי בטיחות וקופסאות חיבורים).

1. הספק נותן בזאת אחריות לתקופה של שנה מיום מסירת המוצר למזמין (להלן "תקופת האחריות") למוצר שפרטיו רשומים בחשבונית המס, האחריות אינה חלה על שלט רחוק, נורה או לד. 

2. הספק מתחייב לתקן, ללא תמורה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות. ולהחליף, במידה ויידרש, את המוצר או כל חלק ממנו ללא כל תמורה. הוכיח הספק כי מקור הקלקול  בנזק מכוון או באחזקה לקויה של המוצר, יהיה פטור מחיוביו על פי סעיף זה.

3. הספק מתחייב להחזיר את המוצר המקולקל למצב בו היה טרם הקלקול.

4. הספק מתחייב כי במידה ולא יקיים את האמור בס' 3 לעיל יספק למזמין מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושווי ערך או ישיב למזמין את התמורה ששלם בעד המוצר לפי בחירת היצרן 

5. הספק מתחייב לתקן את המוצר תוך 7 ימי עבודה מיום שהגיע אל המעבדה, לא כולל ימי שישי ושבת, חגים וערבי חג.

6. הוכיח הספק טרם התיקון כי הקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות שלהלן יהיה רשאי לדרוש תשלום בעד התיקון, הובלתו או החלפתו

א. כוח עליון שהתרחש לאחר מסירת הטובין לצרכן

ב. זדון או רשלנות של הצרכן או של גורם אחר

ג. תיקון שנעשה במוצר על ידי מי שלא הוסמך לכך על ידי הספק

7. הספק ימסור לבקשת המזמין לאחר התיקון, אישור בכתב ובו  פירוט של מהות התיקון ומהות החלקים שהוחלפו.

8. אחריות כמפורט לעיל תחול אף על התקנת המוצר אם המוצר הותקן ע"י הספק או מי מטעמו:

9. על הצרכן להביא את המוצר המקולקל אל המעבדה בראשון לציון לשם בדיקתו ותיקונו. בסיום התיקון יקבל הצרכן הודעה על מצבו של המוצר ויוכל להגיע לאסוף אותו מהמעבדה 

bottom of page